Sol·licitar informació de producte

BIOFILTRE D’ESCORÇA VEGETAL TRACTADA

P15180
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

Farciment per a biofiltres a base d’escorça calibrada.
COMPOSICIÓ
BURÉS PROFESIONAL, S.A., ha creat el producte Biofiltre d’Escorça de Pi a partir una mescla de diferents granulometries d’escorça més un posterior tractament en planta per a obtenir un material capaç d’absorbir els compostos odorífers i uns altres contaminants des del corrent d’aire residual. Els microorganismes de vida lliure que proliferen de manera natural sobre aquest material orgànic utilitzen com a font de nutrients i energia aquests compostos, via descomposició aeròbia.
En la nostra planta, l’escorça de pi és seleccionada i condicionada per a assegurar les característiques idònies per a la seva utilització com a llit de biofiltració. Posteriorment es fa passar per un exhaustiu procés de calibratge per a assegurar una granulometria adequada i homogènia molt important per a garantir una correcta superfície d’adsorció i la mínima resistència a la circulació de gasos. Aquesta uniformitat s’obté a partir d’un sistema automàtic de classificació en funció de la granulometria del material, eliminant els elements fins. En augmentar l’àrea superficial específica del material del llit de biofiltració, es potencia la creació d’un gradient de concentració en el biofilm, que manté un flux continu de massa, des dels components del gas fins al biofilm humit.

AVANTATGES I APLICACIONS
La biofiltració és una tècnica molt versàtil, capaç de tractar olors (sulfhídric, amoníac…), compostos tòxics i Compostos Orgànics Volàtils (COV’s).
L’eficiència del tractament d’aquests elements es troba per sobre del 90-95% per a baixes concentracions de contaminants, típicament < 1.000 ppm.
Els biofiltres de BURÉS PROFESSIONAL, S. a. són una alternativa tecnològica efectiva de control de la contaminació atmosfèrica i odorífera respectuosa amb el medi ambient.
• Tecnologia senzilla i de baix cost d’implantació i operació.
• Elevada eficiència d’eliminació de COV’s i compostos odorífers.
• El control de la contaminació odorífera redunda en el control de vectors (mosques, rosegadors…)
• Biofiltres pràcticament sense manteniment.
• El procés de biofiltració resulta en una descomposició completa dels contaminants, creant productes secundaris no perillosos.
• El material constituent del biofiltre és orgànic, no tòxic i biodegradable mitjançant compostatge una vegada finalitzada la seva vida útil.

RESIDU DE BIOFILTRE USAT:
Una vegada esgotada la vida útil del biofiltre, ens ocupem de la gestió de les restes orgàniques o inorgàniques.

Som distribuïdors a Espanya, Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Bulgària, Tunísia, …

Característiques
L'escorça de pi té una gran porositat interna (oberta o tancada), arribant al 43% del volum total de la partícula. La grandària de porus de l'escorça de pi, és idoni per a facilitar l'absorció de les molècules odoríferes i uns altres contaminants, per això se sol usar com a component o “capa activadora” en sistemes de biofiltració multicapa. Els nostres materials biofiltrants són extremadament estables, sofrint una molt lenta alteració física i microbiològica de les seves propietats al llarg del temps, per la qual cosa no existeix pràcticament compactació del llit a llarg termini.
Aplicació
PARÀMETRES DE CONTROL
S'han de crear i mantenir unes condicions físic-químiques adequades, que permetin la proliferació de la microbiota sobre el material del llit. Els paràmetres essencials són temperatura, pH, Humitat i quantitat de nutrients.
Humitat
Pot ser humidificat abans d'entrar en el llit amb un sistema de nebulització d'aigua, cambra d'humidificació, bioscrubber o hidrofiltre biològic. La humitat que ha mantenir en el llit de biofiltració oscil·la entre el 50-70%.
Temperatura
En general, els microorganismes més habituals en un biofilm són mesòfils, els quals poden créixer en un rang de temperatura entre 15 i 45 °C i tenen un creixement òptim entre els 30-40 °C, per això la temperatura del llit ha de mantenir-se en aquests valors.
Granulometria
S'ha de buscar aquella granulometria que, en funció de la mena de material, li confereixi al biofiltre la major àrea superficial específica, fent-lo especialment útil per a purificar compostos molt poc o gens solubles en aigua.
El rendiment i la vida útil del biofiltre, està en funció de la mena de contaminant i de la seva càrrega màssica, encara que BURÉS PROFESIONAL, S.A., recomana com a temps d'ús fiable del material de farciment, entre 3-5 anys depenent de les condicions ambientals. Després d'aquest període el material usat pot ser simplement compostat sense cap tractament especial.

Format del producte:

Granulometria >40 mm
Ref: P15180

Granulometria 10/40 mm
Ref: P1590

Granulometria 40/60 mm
Ref: P1595

Granulometria 25/40 mm
Ref: 15200

Sol·licitar informació de producte