Sol·licitar informació de producte

BIOFILTRE DE FIBRA DE TORBA GRUIXUDA

P15400
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

L’ús de torba de Sphagnum gruixuda i garbellada com a material de reblert de biofiltres és àmpliament utilitzat a Nord-Europa.
La torba és descompactada i inoculada a les nostres instal·lacions per obtenir un rendiment òptim des de les poques hores de la seva instal·lació.

COMPOSICIÓ
BURÉS PROFESSIONAL, S.A., ha desenvolupat el producte Biofiltre de Torba gruixuda de Sphagnum calibrada a partir una mescla de torbes gruixudes de diferents orígens i granulometries més un posterior tractament en planta per a obtenir un material capaç d’absorbir els compostos odorífers i uns altres contaminants des del corrent d’aire residual. Els microorganismes de vida lliure que proliferen de manera natural sobre aquest material orgànic utilitzen com a font de nutrients i energia aquests compostos, via descomposició aeròbia.
Aquest processament incrementa l’àrea específica del material i permet una colonització més efectiva del mitjà per part dels microorganismes.
En augmentar l’àrea específica del material del llit de biofiltració, es crea un gradient de concentració en el biofilm, que manté un flux continu de massa, des dels components del gas fins al biofilm humit.

AVANTATGES I APLICACIONS 
La biofiltració és una tècnica molt versàtil, capaç de tractar olors (sulfhídric, amoníac…), compostos tòxics i Compostos Orgànics Volàtils (COV’s).
L’eficiència del tractament d’aquests elements es troba per sobre del 90-95% per a baixes concentracions de contaminants, típicament < 1.000 ppm.
Els biofiltres de BURÉS PROFESSIONAL, S. a. són una alternativa tecnològica efectiva de control de la contaminació atmosfèrica i odorífera respectuosa amb el medi ambient.
• Tecnologia senzilla i de baix cost d’implantació i operació.
• Elevada eficiència d’eliminació de COV’s i compostos odorífers.
• El control de la contaminació odorífera redunda en el control de vectors (mosques, rosegadors…)
• Biofiltres pràcticament sense manteniment.
• El procés de biofiltració resulta en una descomposició completa dels contaminants, creant productes secundaris no perillosos.
• El material constituent del biofiltre és orgànic, no tòxic i biodegradable mitjançant compostatge una vegada finalitzada la seva vida útil.

RESIDU DE BIOFILTRE USAT:
Un cop esgotada la vida útil del biofiltre, ens ocupem de la gestió de les restes orgàniques o inorgànics.

Som distribuïdors a Espanya, Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Bulgària, Tunísia, …

Característiques
En les fraccions gruixudes pot haver-hi una certa part fibrosa de lli silvestre (Eriophorum vaginatum).
La torba gruixuda es pot utilitzar com a material únic constituent del llit de biofiltració, o en combinació amb altres materials com el bruc.
Aquest tipus de llits de biofiltració requereix un tractament regular per a evitar la seva compactació – com per exemple el volteig del material.
Aplicació
PARÀMETRES DE CONTROL
S'han de crear i mantenir unes condicions físic-químiques adequades, que permetin la proliferació de la microbiota sobre el material del llit. Els paràmetres essencials són temperatura, pH, Humitat i quantitat de nutrients.
Recordem als nostres clients, que el material de farciment del biofiltre s'ha de manejar amb cura, evitant la seva compactació per a no incrementar el cost energètic de la seva operativitat.
El llit de torba en si no ha de tenir més d'un metre de profunditat, per a evitar que es compacti.
La temperatura del llit es manté entre 10-45 °C.
El pH ha de romandre sempre en un rang de 4-7,5.
Per a corrents altament olorosos, el flux d'aire no ha de ser major de 110-130 m³/hm2 de llit.
Per a olors menys intenses, el flux pot incrementar-se fins a 200 m³/hm2 de llit.
Els llits de torba s'usen principalment en el nord d'Europa, on s'han emprat en agricultura i en processament de peix.
D'altra banda, el rendiment i la vida útil del biofiltre estan en funció de la mena de contaminant i de la seva càrrega màssica.
Sol·licitar informació de producte