Sol·licitar informació de producte

BIOFILTRE D’ESTELLES DE FUSTA

P15250
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

El farciment de biofiltres d’estella vegetal tractada procedeix de diferents tipus de pi. Aquest material sofreix un procés de garbellat i calibratge. Aquest procés neta les impureses del material, separant les branques i altres impropis que es puguin trobar.

COMPOSICIÓ
BURÉS PROFESIONAL, S.A., ha creat el producte Biofiltre d’Estella de Fusta a partir una mescla de diferents granulometries d’estella més un posterior tractament en planta per a obtenir un material capaç d’absorbir els compostos odorífers i uns altres contaminants des del corrent d’aire residual. Els microorganismes de vida lliure que proliferen de manera natural sobre aquest material orgànic utilitzen com a font de nutrients i energia aquests compostos, via descomposició aeròbia.
Els materials de farciment sofreixen un procés de pre-tractament (triturat i garbellat) que incrementa la seva àrea superficial i permet una colonització més efectiva del mitjà per part dels microorganismes.

AVANTATGES I APLICACIONS
La biofiltració és una tècnica molt versàtil, capaç de tractar olors (sulfhídric, amoníac…), compostos tòxics i Compostos Orgànics Volàtils (COV’s).
L’eficiència del tractament d’aquests elements es troba per sobre del 90-95% per a baixes concentracions de contaminants, típicament < 1.000 ppm.
Els biofiltres de BURÉS PROFESSIONAL, S. a. són una alternativa tecnològica efectiva de control de la contaminació atmosfèrica i odorífera respectuosa amb el medi ambient.
• Tecnologia senzilla i de baix cost d’implantació i operació.
• Elevada eficiència d’eliminació de COV’s i compostos odorífers.
• El control de la contaminació odorífera redunda en el control de vectors (mosques, rosegadors…)
• Biofiltres pràcticament sense manteniment.
• El procés de biofiltració resulta en una descomposició completa dels contaminants, creant productes secundaris no perillosos.
• El material constituent del biofiltre és orgànic, no tòxic i biodegradable mitjançant compostatge una vegada finalitzada la seva vida útil.

RESIDU DE BIOFILTRE USAT: 
Una vegada esgotada la vida útil del biofiltre, ens ocupem de la gestió de les restes orgàniques o inorgàniques.

Som distribuïdors a Espanya, Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Bulgària, Tunísia, …

Característiques
L'estella de pi tendeix a buscar el seu grau d'humitat d'equilibri higroscòpic, en harmonia amb la humitat relativa i temperatura del medi ambient. El contingut en aigua de l'estella depèn de la humitat relativa de l'aire, per la qual cosa les seves fluctuacions influeixen en els seus canvis d'humitat.
La conductivitat elèctrica de la fusta depèn essencialment del seu contingut d'aigua.
La porositat o volum buit de l'estella, varia molt amb l'espècie, dins del propi individu i fins i tot dins de la mateixa peça, encara que, les coníferes són comunament més poroses que les frondoses, amb els porus més o menys uniformement disposats.
L'estella de pi és un material d'una gran porositat, d'entre un 66,8-70,4%, la qual cosa proporciona una elevada superfície de contacte entre el corrent de gasos a depurar i els microorganismes. Això redunda en una major eficiència del procés i una necessitat menor de temps de retenció. El radi mitjà del porus oscil·la entre 200 a 2.000 nm.
Aplicació
PARÀMETRES DE CONTROL
S'han de crear i mantenir unes condicions físic-químiques adequades, que permetin la proliferació de la microbiota sobre el material del llit. Els paràmetres essencials són temperatura, pH, Humitat i quantitat de nutrients.
Humitat
Pot ser humitejat abans d'entrar en el llit amb un sistema de nebulització d'aigua, cambra d'humidificació, bioscrubber o hidrofiltre biològic. La humitat que ha mantenir en el llit de biofiltració oscil·la entre el 50-70%.
Temperatura
En general, els microorganismes més habituals en un biofilm són mesòfils, els quals poden créixer en un rang de temperatura entre 15 i 45 °C i tenen un creixement òptim entre els 30-40 °C, per això la temperatura del llit ha de mantenir-se en aquests valors.
Granulometria
S'ha de buscar aquella granulometria que, en funció de la mena de material, li confereixi al biofiltre la major àrea superficial específica, fent-lo especialment útil per a purificar compostos molt poc o gens solubles en aigua.

El rendiment i la vida útil del biofiltre, està en funció de la mena de contaminant i de la seva càrrega màssica, encara que BURÉS PROFESSIONAL, S. a., recomana com a temps d'ús fiable del material de farciment, entre 3-5 anys depenent de les condicions ambientals. Després d'aquest període el material usat pot ser simplement compostat sense cap tractament especial.

Format del Producte:

Granel
Ref: P15250

Especificacions tècniques:
Comanda mínima: 25 m3

Sol·licitar informació de producte