Sol·licitar informació de producte

BIOFILTRE DE BIOMASSA VEGETAL

P15210
SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

El biofiltre d’escorça vegetal tractada procedeix de diferents tipus d’escorça de pi principalment. Aquest material sofreix un procés de garbellat i calibratge. Aquest procés neta les impureses del material, separant les branques i altres impropis que es puguin trobar.

COMPOSICIÓ
Biofiltre de Biomassa Vegetal ha estat creat a partir de la selecció de diferents materials de farciment a base de biomassa vegetal 100%, més un posterior tractament en planta per a obtenir un material capaç d’absorbir els compostos odorífers i uns altres contaminants des del corrent d’aire
residual. Els microorganismes de vida lliure que proliferen de manera natural sobre aquest material orgànic utilitzen com a font de nutrients i energia aquests compostos, via descomposició aeròbia.
BURÉS PROFESSIONAL, S. a., ha desenvolupat aquest producte a base de biomassa vegetal 100%, d’alta eficiència i vida útil.
Els materials de farciment sofreixen un procés de tractament: selecció, mescla, trituració i classificació de la seva granulometria (entre 100 mm a 200 mm de diàmetre).
Aquest processament incrementa l’àrea superficial del material i permet una colonització més efectiva del mitjà per part dels microorganismes i es potencia la creació d’un gradient de concentració en el biofilm, que manté un flux continu de massa, des dels components del gas fins al biofilm humit.

AVANTATGES I APLICACIONS:
La biofiltració és una tècnica molt versàtil, capaç de tractar olors (sulfhídric, amoníac…), compostos tòxics i Compostos Orgànics Volàtils (COV’s).
L’eficiència del tractament d’aquests elements es troba per sobre del 90-95% per a baixes concentracions de contaminants, típicament < 1.000 ppm.
Els biofiltres de BURÉS PROFESSIONAL, S.A. són una alternativa tecnològica efectiva de control de la contaminació atmosfèrica i odorífera respectuosa amb el medi ambient.
• Tecnologia senzilla i de baix cost d’implantació i operació.
• Elevada eficiència d’eliminació de COV’s i compostos odorífers.
• El control de la contaminació odorífera redunda en el control de vectors (mosques, rosegadors…)
• Biofiltres pràcticament sense manteniment.
• El procés de biofiltració resulta en una descomposició completa dels contaminants, creant productes secundaris no perillosos.
• El material constituent del biofiltre és orgànic, no tòxic i biodegradable mitjançant compostatge una vegada finalitzada la seva vida útil.

RESIDU DE BIOFILTRE USAT: 
Una vegada esgotada la vida útil del biofiltre, ens ocupem de la gestió de les restes orgàniques o inorgàniques.

Som distribuïdors a Espanya, Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Bulgària, Tunísia, …

Característiques
La biomassa vegetal es caracteritza per una elevada porositat que li proporciona una gran superfície de contacte amb el corrent d'aire residual. La diferència entre la densitat real i aparent del material (4 vegades), dóna una idea de la seva capacitat percoladora efectiva. Opcionalment, es poden seleccionar espècies vegetals concretes, per a obtenir un llit de biofiltració específic. El cas més freqüent és el del bruc (Erica sp.), que és àmpliament utilitzat en països com Regne Unit i Alemanya, en sistemes mixtos bruc/ torba per a abatre amoni.
Els nostres materials biofiltrants són extremadament estables, sofrint una molt lenta alteració física i microbiològica de les seves propietats al llarg del temps, per la qual cosa no existeix pràcticament compactació del llit a llarg termini.
Aplicació
PARÀMETRES DE CONTROL
S'han de crear i mantenir unes condicions físic-químiques adequades, que permetin la proliferació del microbiota sobre el material del llit. Els paràmetres essencials són temperatura, pH, Humitat i quantitat de nutrients.
Humitat
Pot ser humidificat abans d'entrar en el llit amb un sistema de nebulització d'aigua, cambra d'humidificació, bioscrubber o hidrofiltre biològic. La humitat que ha mantenir en el llit de biofiltració oscil·la entre el 50-70%.
Temperatura: En general, els microorganismes més habituals en un biofilm són mesòfils, els quals poden créixer en un rang de temperatura entre 15 i 45 °C i tenen un creixement òptim entre els 30-40 °C, per això la temperatura del llit ha de mantenir-se en aquests valors.
Granulometria
S'ha de buscar aquella granulometria que, en funció de la mena de material, li confereixi al biofiltre la major àrea superficial específica, fent-lo especialment útil per a purificar compostos molt poc o gens solubles en aigua.
El rendiment i la vida útil del biofiltre estan en funció de la mena de contaminant i de la seva càrrega màssica.

BURÉS PROFESSIONAL, S. A., recomana com a temps d'ús fiable del material entre 2-4 anys depenent de les condicions ambientals. Després d'aquest període el material pot ser compostat sense cap tractament especial.

Format del producte:

TRITURAT
Ref: 15210

Granulometria >20 mm
Ref: 15220

COMPOSTAT Granulometria >20 mm
P15230

Sol·licitar informació de producte